હળ

Written By Kamlesh Zapadiya on મંગળવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2012 | 10:41:00 PM


શ્રી યશવંત મહેતા 
   માનવીએ અનાજની શોધ કરી પછી એને જણાયું કે અનાજના દાણાને જમીનમા અમુક ઊંડાઇએ વાવવાથી
એ સારી ફસલ આપે છે એટલે એણે પોતાની જમીનને લાકડા કે અણિયાળા લાકડા વડે ખેડવા માંડી.
  એમાંથી  બે માણસો વડે ખેંચાય એવું લાકડાનુ હળ ઇ.સ.પૂર્વે 4000 માં પ્રાચીન મિસર અને મેસોપોટેમિયા-
શોધાયું.એકી સાથે ખેડ અને વાવણી બંને કરી શકે એવા હળની શોધ થઇ.
    હળને લોખંડનું ફળું લગાડવાનું ઇ.સ.પૂર્વે 1100 માં પેલેસ્ટાઇનમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું હવે યાંત્રિક
હળ આવી ગયાં છે.પણ નાના ખેતરોમાં તો લોખંડના ફળાવાળાં લાકડાનાં હળ જ ચાલે છે.

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

પોસ્ટ મેઈલ

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

એજ્યુ સફર ડોટ કોમ
નવી પોસ્ટ એજ્યુ સફર.કોમ પ્રકાશિત થશે, તો મુલાકાત લેશો.આભાર.